خبر شوکه کننده بین اسپورت/ گواردیولا با سیتی توافق کرد