از پیشنهاد تا انصراف خرید پرسپولیس پس از چند دقیقه