شوراهای اسلامی اجرای برنامه های روستایی را سرعت بخشیده اند