طبق تاکيد مقام معظم رهبري و رياست جمهوري همه تحريم ها بايد لغو شوند