طرفداران دو راننده تصادف کرده با تفنگ و شمشیر به جان هم افتادند