اجرای طرح تحول نظام سلامت در شرایط زمان آغاز آن اقدامی شجاعانه بود