کاهش تراز تجاری انگلیس در ماه آوریل 500 میلیون پوند شد