کشورمان با وعده بازگشت عزت به پاسپورت ایرانی یکسال در سازمان ملل نماینده نداشت/مردم روحانی را به امی