رمزگشایی از گرانترین بازیکن لیگ برتر و مبلغ قراردادش