خانه دار شدن 4249 نفر در معاملات هفته گذشته فرابورس