هفت میلیون لیتر سوخت بین واحدهای تولیدی شهرستان قزوین توزیع شد