عملیات ارتش سوریه در محورهای مختلف «غوطه شرقی» ادامه دارد