مدیرکل راه آهن جنوب: تجهیزات خطوط ریلی خط دوم اهواز - بندر امام در حال بارگیری است