سیلویو برلوسکونی:این غرب است که ورشکست شده نه روسیه