الگوی عملیاتی مبارزه با اقتصاد وابسته در دوره‌قاجاریه