نگرانی رییس رژیم صهیونیستی از تاسیس کشور مستقل فلسطینی