استقبال گسترده محققان وپژوهشگران از همايش ملي تالش شناسي