معاون استاندار :اسناد مربوط به تاریخ و فرهنگ مازندران جمع آوری شود