طرح ازدیاد برداشت محصولات پتروشیمی با همکاری دانشگاه ها