نامهربانی، پیرمرد شاهرودی را كشت، نه چوب دستی چوپانی!/ ۷ راهکار ساده و مفید برای دوری از ابتلا به انوا