فیلم/کشف و خنثی سازی خودروهای بمبگذاری شده در القلمون