استاندار قزوین:ظرفیت خیرین در حوزه کتاب باید مورد استفاده قرار بگیرد