استانداراردبیل: اراضی دشت فتحعلی پارس آباد امسال واگذار می شود