نشست علمی مناسبات دولت و ملت در فلسفه سیاسی امام خمینی برگزار شد