سازمان میراث فرهنگی برای ثبت جهانی روستای کندوان عزم جدی دارد