بیش از سه میلیون نفر واجد شرایط رای در خوزستان وجود دارد