شعر آیینی شعر والایی است که با اولیاء دین مرتبط است