خـودرویی که ۳ میلیارد تومان در تهران قیمت گذاری شـد!/تصویـر