بسیاری از افراد تحت پوشش بیمه همگانی از اقشار نیازمند هستند