گزارش تمرین استقلال/ تکنیک جوانان امروزی از قدیمی‌ها بهتر است