انجام تعهدات همکاری به توسعه روابط تجاری و اقتصادی می انجامد