استاندار خوزستان: هیات های اجرایی انتخابات از حالت سنتی خارج می شوند