مقامات بروندی خواستار پایان بخشیدن به اعتراضات شدند