ارتش سوریه کنترل گذرگاه راهبردی «وادی الکنیسه» در القلمون را در دست گرفت