معاون رییس جمهوری:شکوفایی قابلیت های تولید صنایع دستی اولویت سازمان میراث فرهنگی است