استفاده رایگان بیماران دیابتی از امکانات مجموعه ورزشی تختی