شرایط ویژه سربازی برای افراد فعال در شرکت های دانش بنیان