کنگره شهدای دانشجوی دانشگاه های خراسان رضوی در حال برگزاری است