تهاجم فرهنگی شکل نوینی از استعمار/یاد اهل بیت دشمن را مایوس میکند