30 نفر در مازندران بر اثر مسمومیت با گاز مونواکسید کرین جان خود را از دست دادند