برای ایجاد تعادل در منابع و مصارف باید 40 درصد آبهای سطحی با سد مهار شود