عهدنامه حضرت علی با نصرانی‌ها یک منشور بین‌المللی است