افزایش 30 درصدی بانکرینگ در بازار نفتی خلیج فارس/افزایش صادرات فرآورده نفتی به افغانستان و عراق به من