برای حذف یارانه ثروتمندان طبق تکلیف مجلس عمل می‌کنیم