برابر پرسپولیس کار را تمام می کنیم/تماشاگران گسترش راتنها نگذارند