تیر اندازی افراد مسلح به دو دانش آموز سراوانی/ حال یکی از مجروحان وخیم است