نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته ای کشور در دانشگاه تبریز گشایش یافت