اجرای 46 هزار واحد اقتصاد مقاومتی از سوی بسیج سازندگی در کشور