مذاکره کننده ارشد روسیه: قانون کنگره آمریکا مانع کسب ...