برای بازی با گسترش ۱۷ بازیکن دارم/ ۳ امتیاز بازی را می خواهیم